Israeli musicians perform ancient piyutim with new spirit
search

Israeli musicians perform ancient piyutim with new spirit

This is called 'Tnu Shira' - give song - and it's for Purim

Lyrics and credits in Hebrew:

 

פיוט שנמצא בכתבי יד ממסורת כורדיסטן- פרס, ולא ידוע לנו על לחן שלו.
קובי אלקובי הלחין והחיה אותו.

לחן: קובי יעקב אלקובי
משתתפים: נווה הכהן|ליאור דמתי|אביב אמסלם|שני חיון|משה גייניש|אלדר אדניה|נתנאל ראובן|דן דיימל|עמרם עמר|תומר שרביט|דודו אסרף|אריה אוזנה|
שלו רון|קובי יעקוב אלקוביx2|
הוקלט ע”י עמית “מיוז” אולפן הקלטות, קיבוץ יגור
עריכת וידאו: און הלפרן
© כל הזכויות שמורות לקובי אלקובי

תנו שירה וזמרה עם סגולה / לאל עליון וקראו המגילה

ידידים ברכו פועל גבורות
אשר נמצא מאוד עזרה בצרות
והציל את עבדיו מגזרות
בכל דורות ולא אדע ספורות
ושורש בן אגג השמיד וכלה
והפך מחשבתו לנו לגילה

תנו שירה וזמרה עם סגולה / לאל עליון וקראו המגילה

פדות שלח לעמו עם הנחה
ביד אסתר מדברת נכוחה
ממהרת כאילה שלוחה
לבקש לעדת קודש רווחה
בלב נשבר וצום ובכי נכלה
כבוד האלה לא שבה לכסלה

תנו שירה וזמרה עם סגולה / לאל עליון וקראו המגילה

תחנת הקהילה הקדושה
בגלותם לצאת ששים ושישה
וצומות לילה ויום שלושה
מבקשת את פני רחום ודורשה
להכרית את פני אוון ועוולה
וקיבל את תפילתם כעולה

תנו שירה וזמרה עם סגולה / לאל עליון וקראו המגילה

בצאתכם בא עמלק אל רפידים
ושאול עם אגג עשה חסדים
והמן קם לאבד היהודים
והכין על עץ לבן קיש ראש השרידים
גמולו שב בראשו חיש ונתלה
על עץ אשר הכין תחילה

תנו שירה וזמרה עם סגולה / לאל עליון וקראו המגילה

נברך לאל אשר נתן מנוחה
לישראל וגם השקט ובטחה
ויצא מרדכי משני ופחה
על כן ליהודים היתה אורה ושמחה
וששון ויקר רב לקהילה
לישרים מאוד נאוה תהילה

תנו שירה וזמרה עם סגולה / לאל עליון וקראו המגילה

יחידים הרגו חיל מרעים
ותלו את ראש שר הגרועים
ומתנות שלחו דודים לרעים
ומתנות לאביונים מגיעים
וכולם שמחו שמחה גדולה
עלי הנס אשר נעשה לגולה

תנו שירה וזמרה עם סגולה / לאל עליון וקראו המגילה

הלא פורים בפי הכל סדורים
ובן יאיר ובת דודו הדורים
והמן עם כל ביתו ארורים
בעזרת רחמן אדיר אדירים
בחיינו יקרב קץ הגאולה
ונקרא עוד בביתו מגילה

תנו שירה וזמרה עם סגולה / לאל עליון וקראו המגילה

read more:
comments