Temples Beth Rishon, Shomrei Torah, and Beth Haverim Shir Shalom